ေက်ာက္ကပ္သန္႕စင္ေဆး႐ံုမၾကာမီဖြင့္လွစ္

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမ(၃)ရက္ေန႕ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း ေက်ာက္ကပ္သန္႕စင္ေဆး႐ံု အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ကြယ္လြန္သူ ေဒၚႏိုင္အင္း(ခ)ေဒၚလွလွရီ မိသားစုတို႕မွေက်ာက္ကပ္ကုသေဆာင္အတြက္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္အလွဴေငြ - ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ိ/- (သိန္းႏွစ္ရာက်ပ္)၊

ဟယ္လို … သုခေဆးခန္းကပါ

အမ်ားျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ ကၽြန္မတို႔ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အသင္းႀကီး၏ အဓိကထားေဆာင္႐ြက္ရမည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။