၁လပိုင္း ၂၀၁၉ ခုနွစ္တြင္ ပန္းအလွျပင္ သင္တန္းဖြင့္မည္

သုခအလင္းပညာဒါနေက်ာင္း - 09421019150

သင္တန္းကာလ - (၂)ရက္ သင္တန္းခ်ိန္ - မနက္ (၉ း ၀၀ - ၅ း၀၀ )နာရီ အထိ

သင္တန္းဖြင္မည့္ရက္ - (၂၆.၁.၂၀၁၉၊ ၂၇.၁.၂၀၁၉) သင္တန္းသား (၁)ဦးလွ်င္

ဓာတ္ပံု (၁)ပံု ၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ ပန္းဖိုး(၂၀၀၀၀)က်ပ္ က်မည္ျဖစ္ၿပီး လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ လူဦးေရ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။