၁လပိုင္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ English Speaking သင္တန္းဖြင့္မည္

သုခအလင္းပညာဒါနေက်ာင္း - 09421019150

သင္တန္းကာလ - (၃)လ သင္တန္းခ်ိန္ - အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး ေန႔လည္ (၁း၀၀ မွ ၃း၀၀)နာရီအထိ

သင္တန္းဖြင္မည့္ရက္ - (၂၂.၁.၂၀၁၉)

ဓာတ္ပံု (၁)ပံု ၊ တစ္လ(၈)ရက္၊ (၃)လတိတိ မပ်က္အကြက္ တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္သူမ်ား ပညာအရည္အခ်င္းေထာက္ခံစာ ၊ ဆယ္တန္းေအာင္လက္မွတ္(သို႔) တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားကဒ္ႏွင့္ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ လူဦးေရ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။