၁လပိုင္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ကိုကာ- ကိုလာ လက္လီစီးပြားေရးကၽႊမ္းက်င္ သင္တန္းဖြင့္မည္

သုခအလင္းပညာဒါနေက်ာင္း - 09421019150

သင္တန္းကာလ - (၅)ရက္

သင္တန္းခ်ိန္ - မနက္(၁၀း၀၀)နာရီမွ ေန႔လည္(၁၂း၀၀)နာရီ အထိ

သင္တန္းဖြင္မည့္ရက္ - (၂၁.၁.၂၀၁၉) မွ (၂၅.၁.၂၀၁၉) အထိ