(၄/၂၀၁၈) နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ပန္းအလွျပင္သင္တန္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) သုခအလင္းပညာဒါနေက်ာင္းမွ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ႏိုင္မည့္ ပန္းအလွျပင္သင္တန္းအား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိရာ

ယေန႔ ဇြန္(၂၄ရက္) နံနက္(၉း၀၀)နာရီမွ စတင္၍ ပထမေန႔အျဖစ္ သင္တန္းသား/သူ(၁၈)ဦးအား ပန္းအလွထိုးပညာရွင္ ဦးေဇာ္ျမင့္ မွ ပန္းျခင္းျပဳလုပ္နည္း၊ အလွဆြဲပန္းျပဳလုပ္နည္း၊ ပန္းအလွထိုးနည္း အစရွိေသာပညာရပ္မ်ားကို သင္တန္းသားကို လက္ေတြ႔သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆံုးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ပန္းအလွျပင္သင္တန္းသည္ သင္တန္းကာလ(၂)ရက္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္၍ နံနက္(၉း၀၀)နာရီမွ ညေန(၅း၀၀)နာရီထိ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား(၁)ဦးလွ်င္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းကိရိယာ ႏွင့္ပန္းဖိုး (၂၀၀၀၀)ကုန္က်မည္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၈ ဇြန္လ (၂၄)

သတင္း/ဓါတ္ပံု - ျပန္ၾကားေရးဌာန #FFSS