(၁/၂၀၁၉) (အခမဲ့) ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း စတင္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကား

၂၀၁၉၊ ဇန္န၀ါရီ၊ (၂၈)ရက္

နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)ရွိ သုခအလင္း ပညာဒါန ေက်ာင္းသည္ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ (အခမဲ့)

သင္တန္းမ်ားအား ဖြင့္လွစ္လွ်က္ရွိရာ ယေန႔တြင္ (၁/၂၀၁၉) ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းအား စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ပါသည္။ သင္တန္း အဖြင့္တြင္ သုခအလင္းပညာ ဒါနေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးေနမ်ိဳးေအးမွ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ား သင္တန္းၿပီးဆံုး သည္ အထိ တတ္ေရာက္ၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယခုဖြင့္လွစ္ေသာ(၁/၂၀၁၉) ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းတြင္ Basic Level မွ Advance Level အထိ ပရဟိတ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားမွ သင္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သတင္း/ဓာတ္ပံု - ျပန္ၾကားေရးဌာ