ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ ၏ ပရဟိတ စာေပ ေဟာေျပာပြဲ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္ ေဟာေျပာခဲ့

၂၀၁၉ ဇန္န၀ါရီ (၂၇)

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူမွ ၂၆-၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ ညတြင္ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕ ၊ အဏၰဝါ ေက်ာက္တိုင္ ေဘာလုံးကြင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ စာေပေဟာေျပာပြဲသို႔ တက္ေရာက္၍

အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။