နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြင္း (၁)ႏွစ္တာ ေပးဆပ္ကူညီေပးခဲ့မႈမ်ား

၂၀၁၉ ၊ ဇန္န၀ါရီ (၁၀)

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ "အမ်ားျပည္သူအတြက္ အမ်ားျပည္သူေကာင္းမႈ

"ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း ေပးဆပ္ကူညီခဲ့သည္မွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ (၁၈)ႏွစ္တိုင္ျပည့္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါ သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ကူညီေပးခဲ့မႈမ်ားတြင္ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္၏ (၁)ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေပးဆပ္ကူညီေပးခဲ့မႈမ်ားသည္ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

 စ်ာပနကူညီမႈ - ၈၁၂၇ ဦး

 သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း - ၂၇၈၃၉ ဦး

 သုခအလင္းပညာဒါနေက်ာင္း - သင္တန္း(၄၀) - ၂၁၉၄ ဦး

 K-Ambulance (အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးဌာန) - ၂၇၇၃ ဦး

 နာကူသီးသန္႔မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ - ၈၄ ၾကိမ္

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ ထိုကဲ့သို႔ ေပးဆပ္ကူညီခြင့္ရသည္မွာ ပရဟိတ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ပရဟိတ ေစတနာ့လုပ္အားေပးမ်ား၏ "လုပ္အားဒါန" ၊ အလွဴရွင္မ်ား၏ ေခၽြးနည္းစာျဖင့္ လွဴဒါန္းထားေသာ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္သာ ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတိုင္းအား သာဓု သာဓု သာဓု ေခၚဆိုကာ စီးပြားဥစၥာ ဒီေရအလားတိုးတက္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းတိုင္းလိုက္ရပါသည္။