စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

 • အသင္းမွ လက္ခံၿပီးေသာ ဧည့္အသင္း သား/သူ မ်ားသည္ အသင္းမွ ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္အားေပးရက္ အနည္းဆံုး (တစ္ပါတ္လွ်င္ တစ္ရက္)ႏွင့္ လုပ္အားေပးခ်ိန္ နံနက္ (၉း၀၀) နာရီမွ ညေန (၅း၀၀) နာရီအထိ အခ်ိန္ျပည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္အျပင္ မိမိႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အစည္းအေဝးမ်ားအား မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ရမည္။ မိမိ တာဝန္က်ရက္တြင္ မလာေရာက္ႏုိင္ပါက ခြင့္တိုင္ၾကားရမည္။
 • အသင္း၏ တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း အသင္းမွ ခ်မွတ္ထားေသာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ပံုစံကို အတိအက် လိုက္နာရမည္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ သ႐ုပ္ပ်က္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားကို လံုးဝ (လံုးဝ) ခြင့္မျပဳ။
 • အမ်ား၏ အၾကည္အညိဳ ပ်က္ေစႏိုင္ေသာ ျပဳမူ ေျပာဆို ဆက္ဆံမႈ၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ၊ မူးယစ္ေသစာ ေသာက္စားမႈမ်ားကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္။
 • အသင္းႀကီးသည္ လူမႈေရး သက္သက္ကိုသာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အသင္းျဖစ္ပါ၍ အသင္း၌တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ေန႔ရက္တြင္ ပါတီ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ စည္း႐ံုးျခင္း၊ လံႈ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း လံုးဝ မျပဳလုပ္ရ။ ကင္း႐ွင္းရမည္။ ေငြေၾကး အ႐ႈပ္အ႐ွင္းမ်ား၊ လူမႈေရး အ႐ႈပ္အ႐ွင္းမ်ား ကင္း႐ွင္းရမည္။
 • ဧည့္အသင္း သား/သူမ်ားသည္ အသင္းမွ ခ်မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုထိ ေကာ္မတီ အရပ္ရပ္၌ ဧည့္လုပ္အားေပးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ လုပ္အားေပးရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလ ျပည့္ေျမာက္၍ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အသင္းသားအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ပါမည္။
 • “အသင္းသည္ မိမိအတြက္ မျဖစ္ေစရ၊ မိမိသည္ အသင္းအတြက္ ျဖစ္ရမည္။” ဆိုသည့္အတိုင္း အသင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အ႐ွိန္အဝါ၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ၾသဇာအာဏာ၊ အခြင့္အေရးအား မိမိ၏ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်ျခင္း လံုးဝ (လံုးဝ) မျပဳရ။ တာဝန္ခ်ိန္မွအပ အသင္း၏ ျပင္ပေနရာမ်ားတြင္ အသင္း၏ တံဆိပ္ (ရင္ထိုး)၊ အသင္းသား ကဒ္ျပား၊ ဝတ္စံု (Uniform) စသည္တို႔ကို အသံုးျပဳ ဝတ္ဆင္၍ မူးယစ္ေသာက္စားျခင္း၊ ေလာင္းကစားျခင္းႏွင့္ မဖြယ္မရာေျပာဆို ဆက္ဆံျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။ အသင္း၏ ဂုဏ္သိကၡာ ညိႇဳးႏြမ္း ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးကို မဆို က်ဴးလြန္ပါက အသင္းမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း/ ထိေရာက္စြာ အေရးယူျခင္း ခံရမည္။
 • ဧည့္အသင္း သား/သူ မ်ားအေနျဖင့္ အသင္း၏ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေတြ႔ႀကံဳရေသာ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာ (ႀကီး/ငယ္) ကိစၥရပ္မ်ားအား ေန႔အလုိက္၊ တာဝန္ခံမ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားထံသို႔ တင္ျပ အႀကံဉာဏ္ ေတာင္းခံ၍ ပူးတြဲ ေျဖ႐ွင္းရမည္။
 • နာေရး႐ွင္ႏွင့္၄င္း၊ လူနာ/႐ွင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္၄င္း၊ အျခားမည္သူတစ္စံုတစ္ေယာက္ႏွင့္မွ် ေငြေၾကး (လာဘ္ေပး/ယူ) ကိစၥရပ္မ်ားကိုလံုးဝမျပဳလုပ္ရ။ ျဖစ္ေပၚလာပါက ျပင္းထန္စြာအေရးယူျခင္း (သို႔) အသင္းမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရမည္။
 • အသင္း၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း အျခားတံဆိပ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ ဝတ္စားဆင္ယင္ျခင္းႏွင့္ အသင္း၏ ဂုဏ္သိကၡာအား ညိႇဳးႏြမ္းထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးမဆို က်ဴးလြန္ပါကအသင္းမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း/ထိေရာက္စြာ အေရးယူျခင္း ခံရမည္။
 • အသင္း၏ ပရဝုဏ္အတြင္းတြင္ အသင္းသား အခ်င္းခ်င္း အုပ္စုဖြဲ႔ျခင္း၊ ဂုိဏ္းဃဏဖြဲ႔ျခင္းမ်ား လံုးဝ (လံုးဝ) ခြင့္မျပဳ။ အခ်င္းခ်င္း ႐ိုးသားစည္းလံုးစြာ လက္တြဲကူညီေဖးမမႈ ျပဳလုပ္ရမည္။ အသင္းႀကီး၏ လုပ္ငန္း သေဘာသဘာဝ ကိစၥအဝဝအား နားမလည္ပါက ထိုမ႐ွင္းလင္းမႈမ်ားကို အလုပ္အမႈေဆာင္၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဥကၠ႒တို႔ထံ ပြင့္လင္းစြာ ေမးျမန္းေလ့လာႏိုင္သည္။ အသင္းသား (အသစ္) မ်ားအား အသင္းသား (အေဟာင္း) မ်ားမွ လက္တြဲေခၚေဆာင္၍ သင္ၾကား ျပသေပးရမည္။
 • အသင္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ပံုစံျဖင့္သာ ခြင့္တိုင္ၾကားရမည္။ ခြင့္မဲ့ (တစ္လ) ပ်က္ကြက္လွ်င္ လုပ္အားေပးျခင္းမွ ရပ္ဆိုင္းခံရမည္။ ခြင့္ရက္အတြက္ အစားထိုးလာသည့္ေန႔တြင္ ယင္းေန႔ တာဝန္ခံ၏ တာဝန္ ေပးအပ္သည့္ ေနရာ/႒ာနတြင္ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။ မိမိသေဘာျဖင့္ မိမိ လုပ္ခ်င္သည့္ ေနရာ/႒ာနတြင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ျခင္း လံုးဝ မျပဳလုပ္ရ။
 • အသင္းသား / ဧည့္အသင္းသား တစ္ေယာက္သည္ ေန႔တာဝန္ခံ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရ႐ွိဘဲ မည္သည့္ တာဝန္ကိုမွ လႊဲေျပာင္း ထမ္းေဆာင္ျခင္း မျပဳရ။ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္အတြင္း မိမိႏွင့္တိုက္႐ိုက္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက တာဝန္ခံ၊ ေန႔တာဝန္ခံ၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားထံ အေၾကာင္းၾကား၍ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
 • အသင္းသား / ဧည့္အသင္းသား တစ္ေယာက္သည္ ေငြေၾကး အ႐ႈပ္အ႐ွင္း၊ လူမႈေရး အ႐ႈပ္အ႐ွင္းစသည့္ အခ်က္ (၂) ခ်က္မွလြဲ၍ ျပစ္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္လာပါက အဆိုပါေန႔၏ တာဝန္ခံ၊ ေန႔တာဝန္ခံ၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔မွ စစ္ေဆး အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ခံရမည္။ အထပ္ပါ အခ်က္ (၂) ခ်က္အား က်ဴးလြန္ပါက လိုအပ္လွ်င္ တရားဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းကို ခံရမည္ျဖစ္သည္။
 • အသင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရၿပီး အသင္းသား ကဒ္ျပားႏွင့္ အသင္းသား အမွတ္ရ႐ွိၿပီးသူသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း အခန္း(၁)၊ အပိုဒ္(၃)၊ ပိုဒ္ခြဲ(ဇ) အရ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္႐ွိသည္။