ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

  • နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ ေစတနာ႐ွင္အမ်ား၏ အလွဴေငြျဖင့္ နာေရးကိစၥဟူသမွ်အား (အခမဲ့) ကူညီေဖးမပံ့ပိုးေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
  • ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ မည္သည့္ ဝန္ထမ္း/လုပ္အားေပးမ်ားကိုမွ် ဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာမေပးေစလိုပါ။
    1. နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဂုဏ္သိကၡာညႇိဳးငယ္ႏိုင္ပါသည္။
    2. အလွဴ႐ွင္မ်ားသည္ အသင္းအားအထင္အျမင္လြဲမွားႏိုင္ပါသည္။
    3. ဝန္ထမ္း/လုပ္အားေပးမ်ား၏ အက်င့္စာရိတၱကိုဖ်က္ဆီးရာေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
  • အသင္းသို႔ လွဴဒါန္းလိုပါလွ်င္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ အလွဴခံျဖတ္ပိုင္းရယူ၍ ႐ံုးခ်ဳပ္ (သို႔) ေရေဝး႐ံုးခြဲသို႔ တိုက္႐ိုက္လွဴဒါန္းေစလိုပါသည္။