၂၀၀၁

၁.၁.၂၀၀၁ နာေရး ကူညီမွုအသင္း (ရန္ကုန္) ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီကို နာယကႀကီး ဦးသုခ၊ ဦးေအာင္သင္း၊ ဥကၠဌ ဦးေအာင္သင္း၊ ဥကၠဌ ဦးျမင့္ေဆြ၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲျမင့္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦး၀င္းႏိုင္ (မ်က္ျခယ္ ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ေရး) ႏွင့္ ဦးေက်ာ္သူ၊ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေရႊဇီးကြက္တုိ႔အပါအ၀င္ အျခားအမွုေဆာင္ မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း၍ နာေရးကူညီမွု လုပ္ငန္းမ်ားစတင္။ အဦးဆံုး စ်ာပနအျဖစ္ ပန္းပုဆရာႀကီး ဦးဟန္တင္၏ စ်ာပနကို ဦးေက်ာ္သူမွ ပထမဆံုး အႀကိမ္ နိဗၺာန္ယာဥ္ေမာင္း၍ ပို႔ေဆာင္ေပး
၇.၁.၂၀၀၁ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ေရႊဇီးကြက္) နိဗၺာန္ယာဥ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စတင္ေမာင္း
၁.၃.၂၀၀၁ အလူမီနီယံေခါင္းဖံုးကို အလယ္ရြာသခ်ဳႍင္း၌ စတင္အသံုးျပဳ
၉.၁၁.၂၀၀၁ နာေရးကူညီမွု အသင္း၏ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ေဒၚေရႊဇီးကြက္)ကို ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔ထဲသို႔ထည့္